Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor advertenties en folderverspreiding

 1. Een advertentieopdracht volgens de hierna vermelde algemene voorwaarden is een overeenkomst betreft het publiceren van één of meerdere advertenties of folders van een adverteerder of een soortgelijke opdrachtgever/organisatie onder de titel “Beleef! Noordoost-Twente“.              
                            
 2. Advertenties dienen, bij twijfel over een publicatie, binnen een jaar na afsluiting van de overeenkomst gepubliceerd te worden. Is er in de voorwaarden van de overeenkomst het recht tot het publiceren van losse advertenties overeengekomen dan dienen deze opdrachten binnen een jaar na het verschijnen van de eerste advertentie afgehandeld te zijn onder de voorwaarde dat de eerste advertentie binnen de in de eerste zin van deze paragraaf vermelde periode aangevraagd of gepubliceerd is.      
               
 3. Na het sluiten van een overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht, binnen de afgesproken periode of zoals bij punt 2 vermelde periode, naast het afgesproken aantal advertenties verdere advertenties aan te vragen. 
   
 4. Wordt een opdracht, door omstandigheden waaraan de uitgever niet schuldig is, niet uitgevoerd dient de opdrachtgever, ongeacht eventuele verdere rechtsverplichtingen, het verschil in de kosten tussen de te verwachten afname en de daadwerkelijke afname te vergoeden. Deze vergoeding vervalt indien het niet nakomen van de opdracht onder de risico voorwaarden als gevolg van overmacht van de uitgever vallen.              
           
 5. Opdrachten voor advertenties en extra bijlagen, welke duidelijk vooraf overeengekomen uitsluitend in bepaalde nummers of speciale uitgaven of een bepaalde plaats in de uitgave gepubliceerd worden, dienen op tijd bij de redactie van de uitgever ingeleverd te zijn zodat de opdrachtgever nog vóór sluitingsdatum geïnformeerd kan worden over het niet plaatsen van de advertentie vanwege het aanleveren van ongeschikt materiaal. De rubrieksadvertenties worden in de betreffende rubriek geplaats zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring.
   
 6. De uitgever heeft het recht advertentieopdrachten - ook de losse opdrachten overeengekomen in een overeenkomst - en de opdrachten voor extra bijlagen op grond van hun inhoud, herkomst, technische vormgeving of als deze niet overeenkomen met de zakelijke doeleinden van de uitgever te weigeren zodra deze in strijd zijn met de geldende regel- en wetgeving of als publicatie in strijd is met de eigen belangen van de uitgever. Dit geldt ook voor opdrachten afgegeven door derden. Opdrachten voor bijlagen zijn voor de uitgever eerst na het voorleggen van een voorbeeld en na goedkeuring bindend. Bijlagen die vanwege hun formaat of opmaak bij de lezer de indruk wekken qua inhoud onderdeel van de krant of tijdschrift te zijn of ongeoorloofde advertenties door derden worden niet aangenomen. Het weigeren van een dergelijke opdracht wordt direct aan de opdrachtgever meegedeeld. 
   
 7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een tijdige en technisch bruikbare aanlevering van het advertentiemateriaal in overeenstemming met de aanwijzingen en specificaties van de uitgever. Voor onbruikbaar of beschadigd advertentiemateriaal zal de uitgeverij per direct ander materiaal aanvragen. De uitgever streeft ernaar het aangeleverde advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven al naar gelang de gegeven mogelijkheden.
   
 8. De opdrachtgever heeft bij een geheel of gedeeltelijk onleesbare, onvolledige of onjuiste afdruk van de advertentie recht op een vergoeding of een vervangende advertentie maar uitsluitend in de vorm van een gelijkwaardige advertentie. Laat de uitgeverij de hiervoor vooraf bepaalde termijn verstrijken of is de vervangende advertentie wederom van slechte kwaliteit dan heeft de opdrachtgever voor de betreffende opdracht recht op een vergoeding of op annulering van deze opdracht. Aanspraak op schadevergoeding door precontractuele nalatigheid, het niet naleven van de voorwaarden en onrechtmatige handelingen zijn – ook bij telefonisch opgegeven opdrachtbevestigingen- uitgesloten. Het recht op een schadevergoeding welke ontstaan is door onvermogen en nalatigheid wordt beperkt tot het vergoeden van de voorzienbare schade en het vergoeden van de te betalen kosten van de betreffende advertentie of folder. Deze beperking geldt niet zodra er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de uitgever, de wettelijke vertegenwoordigers en zijn agenten. De aansprakelijkheid van de uitgever bij het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen blijft onveranderd. Op commercieel en zakelijk gebied is de uitgever ook niet aansprakelijk voor de nalatigheid van agenten; in standaard gevallen is de aansprakelijkheid ten gevolge van grove nalatigheid tegenover de agenten beperkt tot een vergoeding van voorzienbare kosten tot aan de kosten van de betreffende advertentie. Klachten dienen - met uitzondering van niet duidelijk aantoonbare fouten - binnen 4 weken na factuurdatum kenbaar worden gemaakt.
   
 9. Gecorrigeerde afdrukken en/of bestanden worden uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek geleverd. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van het retour gestuurde materiaal. De uitgever behandelt met de grootste zorg alle correcties welke binnen de vooraf gestelde termijn betreft het versturen van de proefdruk afgesproken zijn. 
   
 10. Zijn er geen specifieke formaten aangegeven dan wordt er voor de advertentie de gebruikelijke en daadwerkelijke afdrukhoogte berekend.
   
 11. Indien de opdrachtgever geen vooruitbetaling heeft gedaan wordt de rekening direct dan wel binnen 14 dagen na publicatie van de advertentie verstuurd. De rekening dient te worden voldaan binnen de gestelde termijn zoals aangegeven in de voorwaarden op de prijslijst en deze betalingstermijn gaat in op het moment van ontvangst van de rekening tenzij vooraf een andere betalingsregeling overeengekomen is. 
   
 12. Bij het niet nakomen van de betalingstermijn of het niet voldoen van de rekening worden de ontstane kosten voor de rente of de incassokosten in rekening gebracht. De uitgever heeft het recht bij een betalingsachterstand, tot deze is voldaan, de verdere uitvoering van een lopende opdracht stop te zetten en voor de daarop volgende opdracht een vooruitbetaling te verlangen. Bij redelijke twijfel aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever heeft de uitgever het recht, ook tijdens de looptijd van de advertentie overeenkomst, het uitgeven van verdere advertenties zonder enig voorbehoud stop te zetten ongeacht de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden betreft aanbetalingen en openstaande rekening. 
   
 13. De uitgever levert bij de rekening een afdruk overeenkomstig met de originele advertentie. Indien het niet mogelijk is een dergelijke afdruk te leveren dan is de uitgever verplicht aan de hand van voorbeelden de plaatsing en verspreiding aan te tonen. 
   
 14. Ontstane kosten betreft veranderingen en wijzigingen in de reeds afgesproken uitvoering zijn voor de opdrachtgever zelf. 
   
 15. Vanwege een vermindering van de oplage kan bij een overeenkomst voor het plaatsen van meerdere advertenties een prijsvermindering ontstaan zodra het totale gemiddelde, dat vermeld staat op de prijslijst of op een andere manier aangegeven is, van het beginjaar waarop de eerste advertentie geplaatst is in vergelijking met het daarop volgende jaar verminderd is. Bij vermindering van de oplage is er eerst recht op een prijsvermindering zodra de vermindering bij een oplage tot 50.000 exemplaren 20 % en bij een oplage tot 100.000 exemplaren 15% bedraagt. Tevens zijn prijsverminderingen bij een gesloten overeenkomst vanwege een vermindering van de oplage uitgesloten zodra de uitgever de opdrachtgever hierover op tijd heeft kunnen informeren zodat de opdrachtgever de mogelijkheid had de opdracht te annuleren vóór het publiceren van de opdracht.
   
 16. Drukvoorbeelden worden uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever teruggestuurd. Het materiaal wordt bewaard tot 3 maanden na het beëindigen van de overeenkomst. 
   
 17. Plaats van uitvoering is Nordhorn, de vestigingsplaats van de uitgever. Het Duitse recht is van toepassing. Bij geschillen in zakelijke onderhandelingen met verkopers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen is bevoegd de rechtbank binnen het rechtsgebied van de vestigingsplaats van de uitgever. Indien een geldvordering van de uitgever niet via een gerechtelijke geldvordering verloopt, is bevoegd de rechtbank binnen het rechtsgebied van een niet-verkoper. Indien de woon- of verblijfplaats van de opdrachtgever, ook bij niet-verkopers, onbekend is op het tijdstip van de aanklacht of heeft de opdrachtgever zijn woon- of verblijfplaats na het sluiten van de overeenkomst gewijzigd en ligt deze buiten het bereik van rechterlijke bevoegdheden dan is bevoegd de rechtbank binnen het rechtsgebied van de vestigingsplaats van de uitgever. 

  Aanvullende algemene voorwaarden van de uitgever.

  a) Met de opgave van een advertentieopdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden en de geldende prijzen van de uitgever.

  b) De uitgever behandelt en controleert het ontvangen advertentiemateriaal met de grootste zorg maar is niet verantwoordelijk voor een onjuiste en onvolledige aanlevering door de opdrachtgever.

  c) De opdrachtgever staat garant voor de inhoud en de wettelijke toelaatbaarheid van de aangeleverde teksten en het beeldmateriaal; de opdrachtgever stelt de uitgever vrij van aanklachten door een derde partij. Door de opgave van een advertentieopdracht verplicht de andere partij zich tot het dragen van de kosten van het publiceren van een vervangende advertentie, welke daadwerkelijk overeenkomt met de uitingen en inhoud van de gepubliceerde advertentie en naar de maatstaven van de op dat moment geldende advertentieprijzen.

  d) Voorwaarde voor een provisie aan een advertentiebemiddelaar is dat de opdracht direct door de advertentiebemiddelaar overhandigd wordt en de tekst- en drukbijlagen ook door hem of haar geleverd worden. Advertentiebemiddelaars en reclamebureaus zijn verplicht bij aanbiedingen, offertes en rekeningen zich aan de prijslijst van de uitgever te houden. De door de uitgever toegekende bemiddelingskosten mogen niet, zowel geheel als gedeeltelijk, aan de opdrachtgever verder gegeven worden.

  e) Eventuele veranderingen of annuleringen dienen schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de tekst of uitgave uiterlijk vóór advertentiesluiting doorgegeven te worden, bij opdrachten voor bijlagen op zijn minst zes dagen voor de verspreidingsdatum. Bij annulering is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de reeds ontstane kosten van de voorbereiding en het gereed maken van de advertentie. 

  f) Bij veranderingen in de prijslijst of de algemene voorwaarden kan er bij een reeds afgesloten overeenkomst een wachttijd ingevoerd worden.

  g) De uitgeverij heeft het recht voor zowel plaatsgebonden advertenties als voor advertenties in extra of collectieve bijlagen speciale prijzen vast te stellen.

  h) De in de prijslijst vermelde kortingen op advertenties zijn een jaar geldig en alleen voor advertenties die binnen dat jaar gepubliceerd worden. Deze periode van een jaar gaat in zodra de eerste advertentie gepubliceerd is. 

  i) Kortingen voor dochterondernemingen gelden alleen zodra deze dochteronderneming minstens voor 75% in het bezit is van de moederonderneming. 

  j) Niet direct herkenbare gebreken aan de drukvoorbeelden, welke pas bij het drukken zichtbaar worden, zijn geen reden voor een prijsvermindering of een vergoeding aan de opdrachtgever wegens slechte drukkwaliteit. 

  k) Met de wens voor plaatsing op een bepaalde pagina of rubriek wordt zoveel mogelijk rekening gehouden maar kan niet worden gegarandeerd.

  l) Bij advertenties (bijlagen) uit het buitenland kunnen rekeningen zonder BTW opgemaakt worden met de voorwaarde dat er een vrijstelling van de BTW-verplichting voorhanden en erkend is. De uitgever behoudt het recht de BTW naderhand alsnog te bereken over het wettelijk verschuldigde bedrag zodra door de belastingdienst een BTW-verplichting voor de advertentie (bijlage) wordt bevestigd. 

  m) Indien de verspreiding van (reclame)folders niet of niet volledig heeft plaatsgevonden heeft de opdrachtgever recht op een prijsvermindering of een nieuwe verspreiding conform de afgesproken aantallen en doelstelling van de oorspronkelijke verspreiding. Komt de uitgever de hiervoor gestelde termijn niet na of is de verspreiding wederom niet correct verlopen dan heeft de opdrachtgever recht op een prijsvermindering of het annuleren van de opdracht.

  n) Met het geven van een advertentieopdracht gaat de opdrachtgever akkoord met het openbaar maken van het materiaal via internet of een online dienstverlener naar keuze van de uitgever.

 

Twentemedia GmbH
Coesfelder Hof 2
48527 Nordhorn
Duitsland

Executive Director Jochen Anderweit
District Court Osnabrück HRB 206259
Tax-Nr: 55/203/07020
BTW-ID: DE 815355915
DE67ZZZ00000045808

www.twentemedia.eu
uitgeverij@twentemedia.eu

Kreissparkasse Nordhorn
IBAN DE26 2675 0001 0151 1418 84
BIC NOLADE21 NOH